Sekce

Prezentace posterů bude probíhat v úterý 8. listopadu odpoledne (dle časového harmonogramu uvedeného níže) v nové části budovy Pedagogické fakulty UP:

 • v přízemí v prostoru před vrátnicí,

 • v přízemí v chodbách k učebnám N2 a N3 (po stranách nové auly),

 • v 1. poschodí v okolí nového schodiště,

 • v 1. poschodí v prostoru od nového schodiště směrem ke starému schodišti.

Prezentace posterů proběhne v osmi sekcích. Prezentace posteru vyžaduje ve vymezeném čase osobní přítomnost autora

Sekce jsou tematicky různorodé, aby se účastníci s podobně zaměřenými příspěvky mohli během svých prezentací navzájem setkat a diskutovat spolu.

Aktivní účastníci konference budou moci nainstalovat své postery po skončení plenárního jednání (během celé obědové pauzy, tzn. od 11.30 do 13.00 hod.). 

Posterové panely budou předem barevně označeny podle jednotlivých sekcí. 

Prosím, zavěšujte své postery na panely označené barvou Vaší sekce (stejné barvy bude také Vaše jmenovka). Na místě budou k dispozici klipsy, případně izolepy a nůžky.

 

Program a sborník anotací ke stažení zde  

Rozdělení jednotlivých posterů do sekcí

Sekce 1    světle modrá
13.00 – 13.40 hod.                         

 • PhDr. et Mgr. Roman Liška
  Kariérový systém pedagogických pracovníků na Slovensku

 • Mgr. Jia Liu
  Constructivist instruction and impossible mission of Chinese education

 • Mgr. Jana Makúchová
  Rizikové správanie žiakov vo virtuálnom svete a možnosti prevencie z pohľadu sociálneho pedagóga

 • Mgr. František Strapek
  Učenie dejepisu ako nástroj šírenia humanity

 • Mgr. Markéta Šemberová
  Hodnota vzdělání u zahraničních studentů na LF UP

 • Mgr. Kateřina Vaňková
  Sociální připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky

 • PhDr. Hana Vavříková
  Ageismus jako projev odumírání lidskosti

 

Sekce 2    světle oranžová
13.20 – 14.00 hod.  
                       

 • Mgr. Vlado Balaban
  Testování hrubé motoriky u dětí předškolního věku

 • Mgr. Hana Češková
  Specifika výchovy dětí ve veganské rodině

 • Mgr. Jan Gregar
  Role of Humor in the English Language Teaching

 • Mengjiao Liang
  Professional Well-being of Rural Teachers and The Relevant Factors – A Meta-Analysis of Relevant Empirical Researches on Chinese Lower and Upper Secondary School Teachers from 2006-2016

 • Mgr. Michal Mrázek
  Možnosti uplatnění online kurzů ve vzdělávání v informaticky zaměřených předmětech u vysokoškolských studentů učitelských oborů

 • Mgr. et Mgr. Michal Rigel
  Proměny školních řádů v českých zemích – komentář k vybraným ustanovením z období mezi lety 1850-2015

 • MA Weng mu Sang Iang
  School education function plays an important role in the development of minority pupils

 

Sekce 3    sytě zelená
13.40 – 14.20 hod.                          

 • Mgr. Michaela Bartošová
  Historický exkurz do dějin výchovy ke zdraví

 • Mgr. Beáta Blahová
  Šikanovanie u žiakov ZŠ a aktuálny stav realizácie prevencie v základných školách

 • Mgr. Hana Čihánková
  Status of the teaching profession in Finland and Czech Republic

 • Mgr. Pavel Chrbját
  Profesní orientace studentů maturitních ročníků, faktory ovlivňující volbu vysoké školy či zaměstnání

 • Mgr. Šárka Klímová
  Candle on the Hill: realizace Königovy ideje Camphillu v českých porevolučních podmínkách

 • Qianjun Tang
  Teaching Students with Knowledge or Methods?

 • Mgr. BcA. Petra Venclíková
  V zajetí mobilu

 

Sekce 4    sytě růžová
14.00 – 14.45 hod.                          

 • Mgr. Miroslava Balážová
  Akademický self-koncept ako moderátor vzťahu medzi interpersonálnymi vzťahmi adolescenta a jeho subjektívnou pohodou

 • Mgr. Tereza Buchtová
  Strategie zvládání kázně a změny chápání autority začínajících učitelů

 • Mgr. Alois Daněk
  Ferdinand Krch – stále aktuální tvůrčí jiskra pro moderní pedagogiku

 • Mgr. Ondřej Duda
  Reflexe studentů na míru rozvíjení odborných kompetencí ve vybraných předmětech pregraduální přípravy budoucích učitelů AJ

 • Mgr. Barbora Kamasová
  Vliv psychosociálního klimatu třídy na projevy hyperkinetické poruchy

 • Mgr. Yang Lei
  Teachers’ and Students’ Attitudes of Using QQ to Facilitate EFL Teaching and Learning in China's High School

 • Mgr. Jana Venzelová
  Princíp triangulácie v metodologickej príprave pedagogického výskumu

 • MA Jia Yao
  Research on Manchu art inheritance and development in Manchu primary school from view of multi-culture

 

Sekce 5    sytě modrá
14.25 – 15.10 hod.                          

 • Mgr. Miloslava Borošová Michalcová
  Modernizácia obsahu, foriem a metód v pregraduálnej príprave učiteľov výtvarnej výchovy v predmete Dejiny umenia

 • Mgr. Vendula Budínová
  Vliv konektivismu na domácí přípravu žáků 2. stupně základní školy a střední školy

 • Mgr. Jana Číhalová
  Akademický stres a osobnost u vysokoškolských studentů a pedagogů

 • Mgr. Iva Koribská
  Hodnota formálního vzdělání u dospělých

 • Mgr. Bc. Marcela Otavová
  Vzájemné učení jako efektivní strategie zvyšování profesních kompetencí učitele primární školy

 • Bc. Veronika Štenclová
  Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti

 • Zhengwei Wan, Ph.D.
  School Culture and Creating School Culture

 • Mgr. Jana Zvědělíková
  Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením

 

Sekce 6    světle žlutá
14.50 – 15.35 hod.  
                       

 • Mgr. Hana Bučková
  Dnešní učitelé informatiky na základních školách a jejich role ve výuce

 • Mgr. Tereza Janečková
  Etická dimenze vzdělávání ruských žáků na českých základních školách

 • Mgr. Miroslava Jirásková
  Prožívání životní naplněnosti a existenciálního zakotvení v kontextu vybraných osobnostních rysů u budoucích učitelů

 • Mgr. Bc. Lenka Minaříková
  Možnosti zjišťování environmentální senzitivity u dětí předškolního a mladšího školního věku

 • Mgr. Alena Nováková
  Vědecké myšlení žáků pátých tříd a možnosti jeho rozvoje

 • Mgr. Renata Švaňhalová
  Principy pedagogiky M. Montessori v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Terézia Vaníková
  Sociálne reprezentácie súvisiace s pojmom inkluzívna škola a ich dopad na školskú prax

 • Lijuan Zhang
  Images of China in Great Britain’s History Textbooks

 

Sekce 7    světle zelená
15.15 – 16.00 hod.                          

 • MA Liqiong Duan
  China and Czech parents’ roles in cultivating children’s physical literacy: Comparison and reflection

 • Mgr. Lenka Karasová
  Zážitok ako stimul ku kritickému mysleniu

 • Mgr. Jiří Kropáč
  Tablet a jeho možnosti ve vzdělávání

 • Mgr. Jaroslav Pěnička
  „Pre mňa význam profesionálneho a kariérneho rastu je význam pre prax.“ ZŠ, 16 rokov praxe

 • Mgr. Monika Schmidtová
  Možnosti osobnostního rozvoje studentů techniky dramatickou výchovou

 • Mgr. Martin Slavík
  Boj o paideiu v Platónově myšlení

 • Mgr. Michaela Slivková
  Vedomosti učiteľa výtvarnej výchovy v oblasti súčasného výtvarného umenia a ich vplyv na rozvoj kompetencií žiakov

 • Mgr. Kvetoslava Štěpánková
  Zdravé vztahy ve zdravé škole

 

Sekce 8    sytě oranžová
15.40 – 16.25 hod.                          

 • Qiong Bu
  Models of abnormality in Tibetan Cultural Perspective

 • Mgr. Miroslava Dluhošová
  3D virtuální realita ve výuce mateřského jazyka

 • Mgr. Ingrida Krnáčová
  Deti súčasnosti

 • Mgr. Jana Máčalová
  Vztah českých a polských žáků k jinakosti (komparativní studie)

 • Mgr. Zuzana Sassiková
  Sebehodnocení odborných kompetencí studentů Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 • Mgr. Barbora Sittová
  Vliv kázeňských opatření na chování žáků ve městě a na vesnici

 • Mgr. Jan Sůsa
  Pedagogika a performativní řečové akty

 • Mgr. Vanda Vaníčková
  Využití hloubkových rozhovorů ve výzkumu na příkladu projektů společenskovědního vzdělávání