O konferenci

Konference „Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole“ je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická. Byť pod jiným názvem, navazuje konference na mnohaletou tradici doktorandských konferencí pořádaných na Pedagogické fakultě UP a nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi studenty doktorského studia, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky.

Hlavní cíle konference lze uchopit ve dvou liniích.

  • První linie je směřována k samotným studentům doktorských studijních programů, tedy začínajícím vědeckým pracovníkům. Pro ně vytváří konference vstřícný a podnětný prostor, aby mohli prezentovat dílčí i komplexní závěry svých zkoumání a aby ke své badatelské práci získali tolik potřebnou zpětnou vazbu (bezprostředně po prezentaci v jednotlivých sekcích i následně během anonymního recenzního řízení). Pro řadu doktorandů je konference vůbec první příležitostí veřejně představit své téma a obhájit je v odborné diskusi.

  • Druhá linie cílů konference směřuje ke všem vědeckým pracovníkům a širší odborné veřejnosti. Seznamuje s problematikami řešenými v rámci disertačních prací zaměřených na pedagogiku a oborové didaktiky, s jejich metodologickým uchopením a průběžnými výsledky, čímž otevírá prostor pro vzájemné obohacení, inspiraci a inovaci v oblasti pedagogiky a pedagogických věd.

 

První den konference při dopoledním jednání zazní hlavní referáty v plénu. Další program konference bude probíhat odpoledne v jednotlivých sekcích, které budou vytvořeny na základě tematického zaměření přihlášených příspěvků. Oproti předchozím ročníkům bude předepsaným formátem prezentace poster. Od této modifikace si slibujeme získání většího prostoru pro diskusi a flexibilnější průběh celého jednání.

 

Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován online a na CD. Pět až sedm nejkvalitnějších příspěvků bude vybráno k publikování v recenzovaném odborném časopise e-Pedagogium (v průběhu roku 2017).

 

Samotná konference je jednodenní, ovšem již tradičně na ni druhý den navazují tematické workshopy, které budou zaměřeny jak na problematiku metodologie pedagogiky, tak na rozmanitá aktuální témata v intencích názvu konference.

 

Těšíme se na setkání, které již po řadu let vytváří inspirativní a vstřícný prostor pro začínající vědecké pracovníky v oboru pedagogika.

 

Vědecký výbor konference

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

 

Organizační výbor konference

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.

Mgr. Tereza Buchtová

Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.Vědecký výbor konference
 
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
 
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
 
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
 
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
 
doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
 
doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.
 
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
 
Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
 
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
 
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
 
PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
 
PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.
 
Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.