Workshopy

Tematické workshopy se uskuteční ve středu 9. listopadu 2016 v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově nám. 5 v Olomouci.

Účast na workshopech je pro registrované účastníky konference bezplatná.

Prezence účastníků se uskuteční v dané místnosti vždy 15 minut před začátkem workshopu.

 

1. Praktické inspirace pro kvalitativní výzkum

 • doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (Institut celoživotního vzdělávání, Oddělení sociálních věd, MENDELU v Brně)

 • V rámci workshopu budou hledány možnosti, cesty a limity kvalitativního výzkumu a na praktických příkladech z dříve realizovaných kvalitativních šetření budou naznačeny problémy, s nimiž se může výzkumník v různých etapách kvalitativního výzkumu potýkat. Naznačeny budou také možnosti, jak se může výzkumník s těmito problémy vypořádat, příp. jak jim předcházet. Účastníci workshopu mohou do diskuze vstoupit s metodologickými otázkami, na které hledají (a v odborné literatuře nenalézají) odpovědi.

 • Seznam účastníků:
  Mgr.
  Jana
  Číhalová
  Mgr.
  Miloslava
  Borošová Michalcová
  Mgr.
  Hana
  Bučková
  Mgr.
  Hana
  Češková
  Mgr.
  Hana
  Čihánková
  Mgr.
  Jan
  Gregar
  Mgr.
  Pavel
  Chrbját
  Mgr.
  Tereza
  Janečková
  Mgr.
  Barbora
  Kamasová
  Mgr.
  Iva
  Koribská
  Mgr.
  Jiří
  Kropáč
  PhDr. et Mgr.
  Roman
  Liška
  Mgr.
  Jia
  Liu
  Mgr.
  Jana
  Máčalová
  Mgr.
  Veronika
  Mikšíková
  Mgr.
  Alena
  Nováková
  Mgr.
  Zuzana
  Sassiková
  Mgr.
  Markéta
  Šemberová
  Bc.
  Veronika
  Štenclová
  Mgr.
  Renata
  Švaňhalová
  Mgr.
  Vanda
  Vaníčková
  Mgr.
  Kateřina
  Vaňková
  Lijuan
  Zhang
  Mgr.
  Bo
  Zhou

 

2. Základy psychologického výzkumu

 • Mgr. Lucie Křeménková,  Ph.D. (Katedra psychologie a patopsychologie, PdF UP v Olomouci) a Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D. (Katedra psychologie a patopsychologie, PdF UP v Olomouci)

 • Cílem semináře (workshopu) je seznámit účastníky se základními aspekty psychologického výzkumu. Pozornost bude směřována k základní koncepci výzkumného designu, etickým aspektům testování a dále pak i k vybraným psychologickým metodám a jejich pojetí i možnostem jejich využití u nepsychologů. Zmíněny budou i možnosti konstrukce dotazníkových metod a jejich úskalí.

  • Místnost: učebna P37 (starší část budovy, třetí poschodí, od hlavního schodiště doprava)

  • Čas: 13.30 – 15.30 hod. (rozpis účastníků zde)

 

3. Specifické formy kyberšikany učitelů

 • PhDr. René Szotkowski, Ph.D. (Ústav pedagogiky a sociálních studií, PdF UP v Olomouci) a Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury, PdF UP v Olomouci)

 • Workshop je zaměřen na kyberšikanu učitelů v České republice. Účastníci workshopu získají informace o převládajících formách útoků na učitele, o délce útoků na učitele a o tom, jaký mají tyto útoky na učitele dopad. Dále budou informováni o způsobech řešení krizových situací učiteli. Zjistí, kdo jsou nejčastěji pachateli kybernetických útoků na učitele, zda se je daří odhalovat a jakým způsobem jsou následně pachatelé potrestáni.

  • Místnost: učebna N32 (novější část budovy, třetí poschodí, levá strana)

  • Čas: 13.30 – 15.30 hod. (rozpis účastníků zde)

 

4. Tvořivá dramatika v současné mateřské škole jako objekt výzkumu?

 • Mgr. Alena Berčíková, Ph.D. (Katedra primární a preprimární pedagogiky, PdF UP v Olomouci)

 • Pokud pozorujeme spontánní hru dětí předškolního věku, můžeme v ní vidět radost, silný prožitek, nezkrotnou fantazii, využívání různých symbolů, hru na někoho či něco atd.  Toto vše vychází z vývojových specifik dítěte předškolního věku. Nabízí se tedy otázka, proč nevyužít tuto dětskou přirozenost a spontánnost jako edukační prostředek podložený a podpořený právě tvořivou dramatikou?  
  Jak z odborné literatury vyplývá (např. Ward, 1947; Machková, 2007; Švejdová, Svobodová, 2011), všechny výše uvedené prvky jsou totiž součástí tvořivé dramatiky. Ta zároveň nabízí širokou škálu metod vhodných pro všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku.
  V příspěvku se tedy zaměřujeme na tvořivou dramatiku jako na edukační prostředek předškolního vzdělávání, dále ji představujeme v kontextu jejího využívání učitelem mateřské školy, samozřejmě se zabýváme výzkumem v této oblasti u nás i v zahraničí a jeho aktuálností.

  • Místnost: učebna P1 (starší část budovy, suterén, od hlavního vchodu doprava)

  • Čas: 08.30 – 10.30 hod. (rozpis účastníků zde)

 

5. Úskalí spolupráce školy a OSPOD v rámci rizikového chování dětí

 • Mgr. Jaroslava Brabcová (vedoucí kurately, OSPOD, Městský úřad Mělník) a Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. (Ústav pedagogiky a sociálních studií, PdF UP v Olomouci)

 • Workshop se bude zabývat problematikou legislativního ukotvení multidisciplinární spolupráce kurátora SPOD a škol v rámci sociálně právní ochrany dětí. Budou prezentovány tři případové studie zaměřené na rizikové formy chování žáků, realizované postupy, úskalí spolupráce. V rámci workshopu se účastníci aktivně zapojí do řešení předloženého aktuálního případu a na závěr obdrží metodický materiál.

  • Místnost: učebna P6 (starší část budovy, přízemí, od hlavního vchodu doprava)

  • Čas: 08.30 – 10.30 hod. (rozpis účastníků zde)