Archiv 2015

Tradice pořádání mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů zaměřených na pedagogiku a oborové didaktiky na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sahá do roku 2003. Od svého počátku nabízí konference příležitost pro vzájemná setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi doktorandy, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky.

 

Hlavní cíle konference lze uchopit ve dvou liniích.

 • První linie je směřována k samotným studentům doktorských studijních programů, tedy začínajícím vědeckým pracovníkům. Pro ně vytváří konference vstřícný a podnětný prostor, aby mohli prezentovat dílčí i komplexní závěry svých zkoumání a aby ke své badatelské práci získali tolik potřebnou zpětnou vazbu (bezprostředně po prezentaci příspěvku v jednotlivých sekcích i následně během anonymního recenzního řízení). Pro řadu doktorandů je konference vůbec první příležitostí veřejně představit své téma a obhájit je v odborné diskusi.

 • Druhá linie cílů konference směřuje ke všem vědeckým pracovníkům a širší odborné veřejnosti. Seznamuje s problematikami řešenými v rámci disertačních prací zaměřených na pedagogiku a oborové didaktiky, s jejich metodologickým uchopením a průběžnými výsledky, čímž otevírá prostor pro vzájemné obohacení, inspiraci a inovaci v oblasti pedagogiky a pedagogických věd.


Pozvání do pléna letošního XI. ročníku konference přijali prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Filosofická fakulta Univerzity Pardubice) a prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně). Další jednání konference bude probíhat v jednotlivých sekcích, které budou vytvořeny na základě tematického zaměření přihlášených příspěvků.

 

Samotná konference je jednodenní, ovšem již tradičně na ni druhý den navazují metodologické semináře zaměřené na zajímavé praktické aspekty vědecko-výzkumné práce. V letošním roce je povedou doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., a doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

 

Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován na CD. Pět nejlepších příspěvků, které budou splňovat všechny stanovené podmínky, bude uveřejněno v průběhu roku 2016 v recenzovaném odborném časopise e-Pedagogium.

 

Věříme, že se nám, podobně jako v uplynulých letech, podaří na konferenci vytvořit odborně podnětnou a příjemnou atmosféru.

 

Vědecký výbor konference

prof. Dr. Konrad Bundschuh (Ludvig-Maximilians-Universität München)

prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě)

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě)

prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. PhDr. Jarmila Novotná, Ph.D., MBA (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Dr Artur Fabiś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

 

Organizační výbor konference

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

PhDr. Jana Kantorová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Mgr. Tereza Buchtová (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

 

Program

Program a sborník anotací ke stažení zde

 

Všechny části konference i navazující metodologické semináře se uskuteční v budově Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí.

Prezence účastníků, zahájení konference, plenární jednání i ukončení konference proběhne v prostorách původní auly PdF UP (levá část staré budovy, přízemí). Jednání tematických sekcí bude probíhat v prostorách Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP (pravá část budovy, přízemí a suterén) v učebnách P1, P2, P6, P7, P8 a N3 a rovněž v pracovně ředitele ÚPSS.

Účastníci posterové sekce budou moci nainstalovat své postery v učebně P7 (pravá část staré budovy, přízemí) bezprostředně po skončení plenárního jednání.

Účastníkům bude po celou dobu konání konference (v úterý 10. listopadu) k dispozici šatna (v prostorách původní auly PdF UP).

Metodologické semináře budou probíhat paralelně (oba jak dopoledne, tak odpoledne). Rozpisy účastníků zde. Cca 10 minut před každým seminářem proběhne v příslušné učebně (N3, N35) prezence účastníků.

 
 

ÚTERÝ 10. listopadu 2015

 

08.00 – 09.00                               

prezence účastníků                                                                                                                                                                   

                         

09.00 – 09.30

zahájení konference

původní Aula PdF UP
(přízemí vlevo) 

09.30 – 11.30  

 plenární jednání
(moderuje doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.)

 • prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
  (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) 
  Metodológia spoločenskovedného výskumu ako súčasť vedy 
  (ke stažení zde)

 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 
  (Filosofická fakulta Univerzity Pardubice)
  Žijeme dva pedagogické světy? Poznámky k současnosti a perspektivám pedagogického myšlen)
  (nově ke stažení zde)

původní Aula PdF UP 
(přízemí vlevo) 

11.30 – 12.30

přestávka

 

 

12.30 – 14.00  

první blok jednání tematických sekcí 

P1, P2, P6, P7, P8, N3 a pracovna ředitele UPSS

14.00 – 14.45  

posterová sekce

P7 

 

14.45 – 16.15   

druhý blok jednání tematických sekcí 

P1, P2, P6, P7, P8, N3

 

16.30  

ukončení konference

původní Aula PdF UP 
(přízemí vlevo) 

 
 
 

STŘEDA 11. listopadu 2015

 

09.20 – 09.30       

prezence účastníků dopoledních seminářů                                                

                                             

09.30 – 11.30 

metodologické semináře 

N3 a N35

 

11.30 – 12.50

přestávka

 

 

12.50 – 13.00 

prezence účastníků odpoledních seminářů

 

 

13.00 – 15.00

metodologické semináře 

N3 a N35

 

Rozpis účastníků metodologických seminářů ke stažení zde

    

Sekce

Sekce 1      Osobnost učitele – její rozvoj a význam

 

Moderátoři sekce:    

 • doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.

 

Shrnutí sekce:

Z názvů jednotlivých příspěvků vyplývá zaměření sekce i výzkumných zájmů jednotlivých vystupujících. Jednalo se o propojení problematiky stavu profesních kompetencí učitelů (absolventů i začínajících učitelů) s problematikou profesního startu i následného působení učitelů Ve vystoupeních účastníků sekce se našlo mnoho styčných bodů v tematickém zaměření, způsobu bádání a výzkumných výsledcích. Potvrdilo se také, že téma profesních kompetencí a jejich podpora (mentoring) je aktuálním fenoménem pedagogické teorie. Různost stupňů zkoumaných škol (a jejich učitelů) nebyla na překážku, naopak potvrdila platnost závěrů o profesních kompetencích na navazujících stupních škol. Příspěvky byly zpracovány i předneseny na dobré úrovni, členové sekce předvedli nezbytné vstupní zvládnutí svého tématu po stránce teoretické a zejména prokázali snahu o orientaci v metodologických přístupech vhodných pro jednotlivé zkoumané oblasti. Byli přístupni diskusi a vstřícní k návrhům a připomínkám kolegů i vedoucích sekce. Jednání mělo pracovní charakter a živý, entuziastický průběh.

 

Místnost:                   

 • P1 (pravá část staré budovy, suterén) 
                                                                                                                    

Mgr. Tereza Buchtová 

Fenomén kázně v profesním přesvědčení začínajícího učitele

Mgr. Andrea Pazderská 

Pojetí mentoringu u začínajících učitelů v České republice a Velké Británii

Mgr. Bc. Marcela Otavová   

Role pedagogického mentora ve zvyšování profesních kompetencí učitele primární školy

Mgr. Michal Novocký         

Profesijná reflexia a sebareflexia vo výchovno-vzdelávacej práci učiteľov stredných škôl

PaedDr. Veronika Nikodemová   

Úroveň profesijnej zdatnosti učiteľov sekundárneho vzdelávania

Mgr. Štefan Petrík        

Autorita učiteľa ako jeden z determinantov vplývajúci na sociálnu klímu triedy

 

 

Sekce 2      Vybrané problémy oborových didaktik

 

Moderátoři sekce:    

 • doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
 •  PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

  

Shrnutí sekce:

Do sekce 2 „Vybrané problémy oborových didaktik“ bylo přihlášeno 10 účastníků působících na třech univerzitách v České a Slovenské republice (Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici). Vystoupili všichni přihlášení, jejich příspěvky směřovaly k různým vzdělávacím oblastem (jazykové, matematické, přírodovědné, tělovýchovné). Prezentovaná výzkumná šetření byla prezentována z hlediska kvalitativního i kvantitativního metodologického přístupu, využíván byl i smíšený design. Ze všech vystoupení vyplýval oprávněný požadavek na potřebu dobré připravenosti učitele na výuku, tedy i na nutnost kvalitní pregraduální přípravy budoucích učitelů. Lze ocenit kultivovaný projev vystupujících, přehledně připravené prezentace, bohatou diskusi, která se i přes omezené časové možnosti rozvinula po každém předneseném příspěvku. Účastníci projevili velký zájem o řešená témata, ochotu sdílet své zkušenosti a zaměřovat se na oblasti, které vnímají nejen jako zajímavé, ale především jako přínosné pro teorii a zároveň i užitečné pro praxi. 

 

Místnost:                  

 • N3 (pravá část nové budovy, přízemí)

                                                                                      

 

Mgr. Erika Poláková         

Hodnotenie výsledkov slovenských žiakov primárneho stupňa v medzinárodných testovaniach

PaedDr. Monika Brozmanová    

Uplatnenie Bloomovej taxonómie v testových úlohách národného testovania a potreba ich analýzy

Mgr. Nikola Brtvová     

Gradované učební úlohy z pohledu učitelů a studentů učitelství matematiky

Ing. et Ing. Aneta Hybšová 

Srovnání míry implementace statistiky do výuky vybraných přírodovědných oborů na vysokých školách

PhDr. Lucie Hlaváčová   

Výuka evolučních témat na českých a britských školách

Mgr. Jana Jadroňová      

Ako hodnotia študenti Predškolskej a elementárnej pedagogiky svoje matematické zručnosti?

Mgr. Hana Havlínová     

Trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých škol

Mgr. Romana Gloviaková

Elektronický kurz na 1. stupni základnej školy

Mgr. Katarína Száková   

Prírodovedné schopnosti detí mladšieho školského veku a možnosť ich skúmania

Mgr. Vlado Balaban, 
Mgr. Damir Bešič

Hodnocení tělesné zdatnosti v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

 

 

Sekce 3      Umění ve výchově a vzdělávání

 

Moderátoři sekce:    

 • Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. 
 • PhDr. Jana Kantorová, Ph.D.

 

Shrnutí sekce:       

Naši přednášející reprezentovali různé oblasti uměleckého vyjadřování, ať již výtvarný projev, tak i projev hudební nebo dramatický. Tematické rozpětí bylo široké: týkalo se současného umění a jeho místa v edukaci, řešil se potenciál uměleckých oborů ve výuce multikulturní výchovy, potenciál práce s materiálem, specifické problémy výuky hry na klavír, propojení hudby a dramatu nebo téma instalace uměleckého díla, která může ovlivnit jeho edukační využití. Z metodologického hlediska je potřeba poukázat na to, že ne všechny prezentované dizertační projekty měly výzkumný charakter, často byly spíše metodické povahy. Zde jsme diskutovali o tom, jak problémy umělecké edukace, které přednášející trefně identifikovali a které snižují efektivitu vzdělávání v expresivních vzdělávacích oborech, výzkumně uchopit. Nabízejí se pochopitelně metody kvalitativního výzkumu, byť vystupující doktorandi často volili metodu dotazníkového šetření, která přináší poněkud „chudá“ data a implikuje kvantitativní přístup k analýze dat. V této souvislosti jsme připomněli potenciál art based research, který je u nás dosud málo využíván. Celkově sekce ukázala, že vzdělávání vázané na expresivní a umělecké obory nabízí velmi mnoho výzkumných problémů a podnětů k tázání, ale zároveň ukázala také to, že smysluplné výzkumné uchopení těchto problémů je nesnadné.

 

Místnost:                

 •  P7 (pravá část staré budovy, přízemí)

                                                                                                                           

 

Mgr. Monika Gardlíková     

 Kvalitatívny výskum detských výtvarných prác

Mgr. Miloš Makovský  

Analýza vybraných didaktických materiálů pro předmět výtvarná výchova na základní škole

MgA. et Mgr. Petra Filipová 

Perspektivy začlenění neomediální tvorby do výuky výtvarné výchovy na gymnáziích

Mgr. Kateřina Růčková    

Multikulturalismus ve výtvarné výchově

Mgr. Ivana Kubová, akad. mal.  

Výzkum vlivu vzdělávacího potenciálu osobností české umělecké grafiky II. poloviny 20. století ve výtvarné reflexi studentů KVV PdF OU v Ostravě

Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková  

 Instalace uměleckého díla jako forma edukace

Mgr. Zuzana Kráľová

Projekt: Hudba a Divadlo

Mgr. Dušan Jaššo       

 Aplikácia vyučovacej koncepcie T. I. Smirnovej v klavírnej edukácii na Slovensku

   

 

Sekce 4      Psychologické (a patopsychologické) aspekty výchovy a vzdělávání

 

Moderátoři sekce:    

 • doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.
 • Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D.

      

Shrnutí sekce:  

Sekce číslo čtyři se nesla ve znamení velké různorodosti příspěvků – jmenujme např. témata jako stres, motivace, hodnotový systém, inkluze, autoregulace, prevence návykového chování či agrese. Různorodost byla také patrná ve fázích zpracování, některé práce byly téměř před dokončením, jiné na jejím začátku. Prezentované příspěvky měly veskrze dobrou úroveň jak po teoretické, tak metodologické stránce. Prezentující prokázali také dobrou úroveň svých prezentačních dovedností, nechybělo ani zaujetí výzkumnými tématy. Účastníci ocenili, že v rámci diskuse se jim dostalo podnětných připomínek a námětu pro případné další směřování jejich výzkumné práce. Celkově lze setkání hodnotit jako velmi přínosné a podnětné.      

 

Místnost:                  

 • P2 (pravá část staré budovy, suterén)

                                                                                   

 

PaedDr. Tatiana Homoľová  

Adaptácia žiakov na podmienky základnej školy v teórii a výskume

Mgr. Martina Zouharová    

Školní zátěž očima adolescentů

Mgr. Kvetoslava Štěpánková   

Monitorování faktorů vyvolávajících u adolescentů stres

Mgr. Alžbeta Lobotková    

Motivačný profil žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania

Mgr. Lucia Foglová    

Sebaúčinnosť žiakov/študentov vo vzťahu k edukačnej realite

Mgr. Adéla Antlová   

Východiska pro realizaci výzkumu hodnotového systému subjektu

Mgr. Eva Lörinczová          

Sociálne aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu v kontexte inkluzívnej edukácie

Mgr. Anna Římánková     

Autoregulace jako faktor ovlivňující míru frekvence podvádění žáků

PaedDr. Martin Halčišák  

Rodina a škola v primárnej prevencii problémov s návykovými látkami

PhDr. Jana Ratkovská  

Výskyt agresívneho správania žiakov voči učiteľom na základných a stredných odborných školách

     

 

Sekce 5      Aktuální otázky speciální pedagogiky

 

Moderátor sekce:     

 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

             

Shrnutí sekce:

V sekci 5. „Aktuální otázky speciální pedagogiky“, byly českými a slovenskými účastníky prezentovány příspěvky, jejichž společnými jmenovateli byla komunikace, řeč a jazyk. Jednotliví vystupující postupně představili dílčí výsledky svých výzkumů zaměřených na alternativní a augmentativní komunikaci u osob se zdravotním postižením, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v současných školách, posuzování vlivu specifických složek sluchového vnímání a hudebních schopností na žáky a dospívající s narušenou komunikační schopností. Zahraniční příspěvek směřoval do tématu léčebně pedagogické intervence u dětí v nízkoprahových zařízeních. Příspěvky byly diskutovány z pohledu problematiky školy, jazykové kompetence, ale také v širším kontextu rodinného a kulturního zázemí. Účastníci se shodli na nutnosti obezřetnosti a pečlivosti v přístupu k posuzování komunikační schopnosti, jejích specifik a odchylek, aby nedocházelo k nadhodnocení či podhodnocení ze strany pedagogů a následně k negativním důsledkům v podobě školního či budoucího profesního selhání.    

 

Místnost:                 

 • P8 (pravá část staré budovy, suterén)

                                                                                        

 

Mgr. Lucie Schwarzová

Úskalí výběru alternativní a augmentativní komunikace u jedinců s poruchou autistického spektra

Mgr. Karolína Janštová   

Hudbou blíže řeči: využití přefukované píšťaly v rámci logopedické terapie

Mgr. Jiřina Jehličková 

Výchova dětí raného věku v současné rodině se zřetelem na rozvoj řeči

Mgr. Andrea Buiová   

Aspekty ontogeneze řeči u dětí z bilingvního prostředí

Mgr. Milena Kmentová    

Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí s atypickým vývojem řeči

Mgr. Lucie Hájková   

Připravenost základních škol v Pardubickém a Královéhradeckém kraji na vzdělávání žáků s OMJ

Mgr. Simona Vojtová

Aspekty liečebnopedagogickej intervencie v kontexte nízkoprahových zariadení pre deti a mládež

 

 

Sekce 6    Volný čas a edukace napříč generacemi 

 (12.30 – 14.00 hod.)

 

Moderátoři bloku:   

 • doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.
 • Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

 

Shrnutí sekce:

Sekce probíhala v komorním prostředí, avšak za účasti pro vědu velice „zapálených“ účastníků. V sekci zazněly čtyři příspěvky, které tematicky spojovala problematika volného času, etických hodnot, mezigeneračního pochopení, rodinných vztahů a především výchovy, vzdělávání a celoživotního učení jako cesty usnadňující hledání potenciálu u dětí, mládeže, dospělých i seniorů pro smysluplné naplnění života a volného času. Bohatá diskuse probíhala ve vysoce vědeckém, odborném, ale přátelském duchu, komunikace v rámci jednání sekce byla velice kultivovaná, efektivní, připomínky konstruktivní. Po obsahové stránce korespondovaly všechny příspěvky s názvem sekce. Při volbě výzkumných záměrů i designu výzkumu se někteří prezentující nechali inspirovat zahraničními zkušenostmi. Prezentované výzkumné projekty přinesly zajímavé a inspirující zjištění a závěry, které poukázaly na odůvodněnou potřebu dalšího bádání v naznačených oblastech.

 

Místnost:                  

 • P6 (pravá část staré budovy, přízemí)

                                                                               

 

Mgr. Lucia Sabanošová      

Výchova k zdraviu ako hodnota voľného času

Mgr. Miroslava Jirásková   

Fenomén rodinného táboření a jeho edukativní potenciál v rámci mezigeneračního učení

PhDr. Hana Vavříková       

Edukace dospělých jako prostředek prevence ageismu

Mgr. Barbora Tallová    

Vybrané aspekty seniorského vzdělávání

                               

Sekce 6       Vliv filosofických konceptů a ideologií ve výchově 

(14.45 – 16.15 hod.)

 

Moderátoři bloku:

 • doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

 

Shrnutí sekce:

V odpolední části sekce 6 zaznělo celkem 5 příspěvků. Základním společným jmenovatelem všech příspěvků byla ideologie, kterou můžeme chápat „jako soubor pravidel dle kterých se řídí hodnotový systém jednotlivce nebo větší skupiny lidí“. Je zřejmé, že ideologii tak nelze vnímat jako něco výhradně negativního, ale rovněž jako pozitivně orientovaný směr promítající se do výchovy a vzdělávání. V prvním příspěvku byli účastníci sekce seznámeni s alternativní formou vzdělávání v lesních mateřských školách. Příspěvek byl orientován spíše teoreticky a naznačoval teoretická východiska konceptu edukace a sociálního hnutí LMŠ. Nebyly zřejmé přesahy k jasnému výzkumu k tématu, který by se jevil jako odpovídající pro disertační práci.Druhý příspěvek, prezentovaný studentkou prvního ročníku DSP, poukazoval na mnohem aktivnější proniknutí do tématu hnutí Camphill, které se orientuje na práci s jedinci s mentálním postižením. Byl představen koncept prvotního výzkumného nástroje (dotazníku), kterým by studentka získala potřebné informace k pedagogickým aspektům hnutí, které má své zastoupení výhradně v zahraničí a dosud se jím výzkumně nikdo nezabýval. Ocenit je nutné zaujetí a plánování cest do terénu, tzn. za pracovníky hnutí Camphill. Zbývající příspěvky měly teoretický charakter. První se zabýval otázkou implementace oficiální ideologie státu do obsahu vzdělávání až po ideologickou indoktrinaci na úrovni jednotlivce a hledání korelace mezi úrovní vlivu ideologie na edukaci. Další se pak orientovaly na historicko-politické aspekty vlivu ideologie na výchovu v době komunismu a z hlediska působení Československého svazu mládeže, oba bez zřetelnějšího náznaku výzkumu k problematice. Příspěvky měly rozmanitou úroveň, většina vymezující teoretická východiska tématu a dále spíše v podobě úvah o konceptu zamýšleného disertačního výzkumu. Témata nebyla vždy dostatečně ujasněná, u některých nebyl zřejmý výzkumný problém. Studentům byla poskytnuta kolegiální reflexe jak ze strany přítomných akademických pracovníků, tak kolegů-studentů.

 

Místnost:                 

 •   P6 (pravá část staré budovy, přízemí)

                                                                                                          

 

Mgr. et Mgr. Vendula Soběslavská

Lesní mateřské školy v historicko-srovnávacím kontextu

Mgr. Šárka Klímová    

Využití nestandardizovaného dotazníku v dizertační práci

Mgr. Soňa Dobrocká    

Mediačný kanál v procese implementácie ideológie do edukácie

Mgr. Lucie Kučerová 

Podmínky výchovy a vzdělávání v dobově platných diskursech v období komunistického režimu v Československu

Mgr. Ilona Mlčáková    

Československý svaz mládeže a jeho vliv

    

 

Sekce 7      Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech zahraničních studentů

 

Moderátor sekce:     

 • doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

 

Shrnutí sekce:

V sekcii boli odprednášané tri príspevky v anglickom jazyku: Leading pedagogic leadership in schools providing compulsory education: a comparative study of headteacher in China and Czech (Danping Peng), Teacher's Information Technology Should Be Trained Further According to its Subject (Qianjun Tang), The Selection and Use of Image Historical Materials in History Textbook – Take the Example of „the Picture of Confucis Teaching“ (Lijuan Zhang). Všetky príspevky boli prednesené na vysokej úrovni. Každý z príspevkov je však kvalitatívne na inej úrovni. Určité zrovnanie, pokiaľ by bolo možné, je vyjadrené i tématom a metodológiou. Pokiaľ príspevok Lijuan Zhang a Qianjun Tanga čerpá z metodologických základov kvalitatívnych stratégií výskumu a opiera sa o rôzne druhy analýz a porovnávaní, príspevok Danping Peng poukazuje, i vzhľadom na širšie súvislosti kvantitatívnej stratégie na uplatnenia výstupov v širšom kontexte. Dôležité je i pripomenúť, že prednášajúci sú v rôznych ročníkoch štúdia DSP Education a je preto nemožné porovnávať kvalitu výstupov ako takých. Entuziastické predstavenie problematiky však svedčí minimálne o tom, že tématá uchopili správne teoreticky. Metodologická stránka je niekedy pre „európsky“ kontext metodológie ťažšie pochopiteľná.   

                           

Místnost:                  

 • pracovna ředitele ÚPSS (pravá část staré budovy, přízemí)

 

 

Doctor Danping Peng                                                                                    

Leading pedagogic leadership in schools providing compulsory education: a comparative study of headteacher in China and Czech

Doctor Qianjun Tang  

Teacher's Information Technology Should Be Trained Further According to its Subject

Doctor Lijuan Zhang   

The Selection and Use of Image Historical Materials in History Textbook – Take the Example of „the Picture of Confucis Teaching“

    

              

Sekce 8    Posterová sekce

 
Garant sekce:
 • PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.
 
Místnost:
 • P7 (pravá část staré budovy, přízemí)
                                                                                   

Mgr. Lenka Pelcerová   

Aktuální faktory znesnadňující práci vysokoškolského učitele

Mgr. Petr Goj   

Analýza prekonceptů studentů učitelství ČJL o podobě výuky literární výchovy na ZŠ

Mgr. Zuzana Sassiková 

Problematika začínajícího učitele cizího jazyka

Mgr. Jana Kasáčková, 
Mgr. Martina Hubištová 

Vybrané aspekty životní spokojenosti v prostředí chráněného bydlení

         

Metodologické semináře

Metodologické semináře se uskuteční ve středu 11. listopadu 2015 v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově nám. 5 v Olomouci.

 

Metodologické semináře budou probíhat paralelně (oba jak dopoledne, tak odpoledne). Rozpisy účastníků zde. Cca 10 minut před každým seminářem proběhne v příslušné učebně (N3, N35) prezence účastníků.

 

Využití shlukové a faktorové analýzy při zpracování výsledků pedagogického výzkumu

 • doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
 • místnost N35 
 •  
 • účast a platba info zde
 •  

 

Seminář se zaměřuje na možnosti využití nejrozšířenějších vícerozměrných statistických metod v pedagogickém výzkumu. Podrobněji bude popisována shluková analýza (hierarchická, k-průměry, zobecněná) a faktorová analýza (explorativní i konfirmativní). Výklad bude doplněn i o příklady využití výše zmíněných metod v reálných pedagogických výzkumech.

 
 

Realizace výzkumu od uchopení tématu po prezentaci výsledků na příkladu výzkumu mobbingu v základních školách

 • doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
 • místnost N3
 • účast a platba info zde

 

Seminář se zaměřuje na proces koncipování výzkumu od uchopení výzkumného tématu přes koncipování výzkumného problému, tvorbu výzkumného nástroje, vstup do terénu, realizaci šetření, zpracování dat až po publikování výsledků výzkumu. Postup bude prezentován na příkladu výzkumu mobbingu v prostředí českých základních škol.

 

 

Účast na konferenci v úterý 10. listopadu 2015

Na konferenci (10. listopadu 2015) se lze přihlásit jako aktivní, nebo pasivní účastník.

 

aktivní účast (s prezentací příspěvku/posteru)
 
pasivní účast (bez prezentace příspěvku) 
 • termíny registrace a uhrazení poplatku naleznete zde 

 • výše poplatku je 300 Kč / 11 EUR

 • registrace zde 

   

 

Účast na metodologických seminářích ve středu 11. listopadu 2015

Účast na metodologických seminářích (11. listopadu 2015) je podmíněna aktivní nebo pasivní účastí na konferenci. Mezní termín registrace je zároveň mezním termínem pro uhrazení poplatku (jednotný poplatek zahrnuje účast na obou i pouze jednom semináři). 

Organizační výbor si vyhrazuje právo zrušit konání metodologických seminářů z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků.

 
 • termíny registrace a uhrazení poplatku naleznete zde 

 • výše poplatku je 300 Kč / 11 EUR

 • registrace zde 

 

 

Platba bankovním převodem

Celkový poplatek za účast na konferenci a popřípadě na seminářích prosím uhraďte v požadovaném termínu bezhotovostním převodem. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, jinak nebude možné Vaši platbu zaevidovat.

 

Úhrada z účtu plátce na účet UP v Olomouci (platba v CZK)

adresa příjemce platby:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc,  IČ 61989592, DIČ CZ61989592

název a adresa banky:

 KB, a.s., pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

číslo účtu: 

19-1096330227/0100

mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN):

CZ0901000000191096330227

SWIFT kód:

KOMBCZPPxxx

variabilní symbol:

 (musí být uvedeno) 99415091

zpráva pro příjemce:

 (musí být uvedeno) jméno a příjmení účastníka/ice

 

U registrace bude nutné předložit AVIZO o platbě. 
 

Potvrzení o platbě bude účastníkům vystaveno na základě údajů uvedených v registračním formuláři (adresa trvalého bydliště plátce nebo přesná adresa instituce, která platbu prováděla, včetně IČ a DIČ).

 

Pokyny k příspěvku/posteru

Přijetí příspěvku/posteru

 • na konferenci se lze zaregistrovat jako aktivní účastník pouze s příspěvkem/posterem, který je vědecko-výzkumně vztažen do oblasti pedagogiky (v registraci je nutné vyplnit anotaci obsahující cíl, teoretické ukotvení a metodologii ) - organizační výbor si vyhrazuje právo odmítnout příspěvky/postery, které toto základní kritérium nebudou splňovat

 • potvrzení o přijetí či zamítnutí příspěvku/posteru bude zasíláno organizačním výborem vždy na kontaktní e-mail uvedený v registraci cca do 5 pracovních dnů (teprve poté doporučujeme uhradit poplatek) 

 • zaregistrovat, prezentovat a publikovat je možné  v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

 • dodržujte prosím důležité termíny

 

Prezentace příspěvku

 • v rámci jednání  tematických sekcí bude pro každý příspěvek vyhrazen časový limit 15 minut (10 minut prezentace, 5 minut následná diskuse)

 • prezentujícím bude k dispozici PC a dataprojektor, doporučujeme si připravit powerpointovou prezentaci

 • při slavnostním ukončení konference obdrží všichni aktivní účastníci certifikát o účasti

 

Prezentace posteru 

 • postery budou prezentovány v rámci posterové sekce

 • poster k prezentaci - 1x ve formátu A0 a 20x ve formátu A4 (pro případné zájemce v rámci prezentace), je povolen černobílý tisk (i u velkého formátu)

 • obsah a forma posteru jsou závazně stanoveny - šablona posteru

 • postery mohou být publikovány ve sborníku z konference, pokud autor splní všechny podmínky (viz níže)

 • při slavnostním ukončení konference obdrží všichni aktivní účastníci certifikát o účasti

 

Publikování ve sborníku

 • příspěvky/postery, které splní níže uvedené podmínky, budou zařazeny do recenzovaného sborníku, který bude publikován na CD (sborník bude přihlášen k získání indexu na  Web of Science):

  • dodržení všech důležitých termínů, obzvlášť u  zaslání finální verze 

  • aktivní prezentace příspěvku/posteru na konferenci 

  • dodržení formálních kritérií pro psaní příspěvku (NOVĚ šablona příspěvku)/posteru (šablona posteru)

  • úspěšné absolvování recenzního řízení (kritéria recenzního řízení - bude doplněno)

 • pět nejlepších příspěvků bude uveřejněno v průběhu roku 2016 v recenzovaném odborném časopise e-Pedagogium

 • příspěvky/postery posílejte na e-mailovou adresu dspkonference15@seznam.cz

 

Sborník bude po svém vydání distribuován všem aktivním účastníkům konference.