O konferenci 2011

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás jménem Oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika a Ústavu pedagogiky a sociálních studií na PdF UP v Olomouci pozvali na tradiční mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů.

Konference je příležitostí pro setkání, diskusi, výměnu názorů a zkušeností studentů DSP různých univerzit, jejich školitelů, dalších odborníků i laické veřejnosti. Konference je také pro některé zúčastněné jednou z prvních možností veřejně prezentovat výstupy své badatelské práce v odborných kruzích. Všichni aktivní účastníci konference získávají cennou zpětnou vazbu: okamžitě po prezentaci příspěvku v sekcích a následně v průběhu anonymního recenzního řízení, které přináší zpětnou vazbu k včas zaslané písemné verzi příspěvku. (viz důležité termíny)

Cílem konference je seznámit akademickou obec a širší odbornou veřejnost s tématy a průběžnými výsledky disertačních prací spadajících do oboru PEDAGOGIKY. Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN.

Doufáme, že i v letošním roce přinese konference řadu podnětů a inspiraci k další vědecké práci.

 

Organizační tým konference

 

 

Program konference 2011

 

Jednání v plénu

Prof. PhDr. Alena PLHÁKOVÁ, CSc. Vliv cirkadiánního typu na školní prospěch: možnosti výzkumu (vedoucí Katedra psychologie Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Prezentace přednášky

 

Doc. PhDr. Tomáš KASPER, Ph.D. Historicko-pedagogický výzkum a metoda diskursivní analýzy – metodologické možnosti a úskalí  (vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická Univerzita v Liberci)

Prezentace přednášky

 

Dr. Esther BERNER,  Kontextanalyse in der historischen Bildungsforschung  (Filosofická fakulta, Universität Zürich/ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická Univerzita v Liberci) překlad přednášky bude zajištěn

Prezentace přednášky

 

PaedDr. Milan KUBIATKO, Ph.D.  Experiment ako jedna z metód v pedagogickom výskume  (Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita v Brně)

Prezentace přednášky

 

Tematické zaměření sekcí bude vytvářeno na základě obdržených přihlášek

 

Předběžné ukončení konference v 17:00 h.

 

Podrobný program konference: Program konference a metodologického semináře 

 

Metodologický seminář 2011

 

Seminář na téma Od výzkumné otázky k otázkám pro respondenty, povede Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.


 

Termín semináře:         30. listopadu 2011

Místnost a čas:            Aula PdF, od 13.00

 

Organizační pokyny: Účast na metodologickém semináři je zpoplatněna částkou 200,- Kč / 8,- EUR (poplatek nehradí účastníci, kteří zaplatili konferenční poplatek ve výši 600,- Kč / 25,- EUR.

 

Výstupy z konference 

 

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN.

Podmínky publikování ve sborníku:

  1. Aktivní prezentace příspěvku na konferenci (příspěvek musí odpovídat tematickému zaměření konference, tj. vědecko-výzkumně spadat do oblasti Pedagogika).
  2. Příspěvek musí být zaslán v termínu (důležité termíny), musí být v rozsahu 15 000 - 25 000 znaků včetně mezer a splňovat pokyny pro psaní příspevku (zde)Na závěr příspěvku uveďte jméno svého školitele včetně titulů.
  3. Úspěšné absolvování recenzního řízení (kritéria kvality příspěvku). Každý autor obdrží recenzní posudek na svůj zaslaný příspěvek.
 

 

Shrnutí a závěry ze sekcí

 

Sekce 1 Výchova v historických souvislostech a v kontextu současného kurikula

Sekce 2 Aktuální trendy obecné a oborových didaktik

Sekce 3 Výzvy pro přípravu a výkon učitelské profese

Sekce 4 - Osobnost žáka v současné škole

Sekce 5 - Psychologické a speciálně pedagogické aspekty edukace

Sekce 6 Rozvoj čtenářské gramotnosti a další aspekty pre-primárního a primárního vzdělávání

Sekce 7 Vzdělávání dospělých a proměny školního vzdělávání v přírodních a technických předmětech

 

 

Organizační pokyny

 

Účast je možná v několika variantách: je možno se zúčastnit konference (aktivně, pasivně) a metodologického semináři, či pouze konference (aktivně, pasivně), nebo pouze metodologického semináře.

 

  • účast na konferenci:

aktivně – aktivní prezentace příspěvku (konferenční poplatek 600,- Kč / 25 EUR)

pasivně – (pokud si přejete obdržet sborník z konference je nutné uhradit plný konferenční poplatek 600,- Kč / 25 EUR)

 

  • účast na metodologickém semináři

            - není podmíněna účastí na konferenci (zpoplatněn 200,- Kč / 8 EUR)

            - v případě, že jste účastníky konference (aktivně, či pasivně s nárokem na sborník) je 

               metodologický seminář zahrnut již v konferenčním poplatku

 

Přihláška na konferenci a metodologický seminář (zde).

 

Prezentace příspěvku na konferenci

Pro prezentaci příspěvku v tematických sekcích konference doporučujeme využít dataprojektor a PC. Z organizačních důvodů nelze garantovat možnost připojení se na internet ve všech prostorách PdF UP v Olomouci

 

Časově by vystoupení nemělo přesáhnout 20 minut (15 minut prezentace, 5 minut diskuse).

 

Pokyny k psaní příspěvku

            Příspěvrk musí být v rozsahu 15 000 - 25 000 znaků včetně mezer.

            Pokyny ke stažení (zde).

           

Recenzní řízení

V termínu zaslané příspěvky, které byly aktivně prezentovány na konferenci, budou posouzeny týmem recenzentů dle kritérií kvality příspěvků (odkaz).

 

Stravování a případné ubytování

V průběhu konference si zajišťuje každý účastník konference ubytování a stravování samostatně. Ke stravování je možno využít některou z mnoha restaurací v okolí PdF UP v Olomouci. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Ubytování v Olomouci

Ubytování je možno si zajistit také na VŠ kolejích UP. Bližší informace naleznete zde.

Telefonní kontakt na VŠ koleje: 585 638 016, 585 638 017, mobil: 777 000 202

 

Organizační tým

 

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., předsedkyně Oborové rady DSP Pedagogika na PdF UP v Olomouci (ředitelka ÚPSS PdF UP v Olomouci)

 

Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D., hlavní garantka konference, vedoucí organizačního týmu (odborná asistentka na ÚPSS PdF UP v Olomouci)

 

Mgr. Eva Kaněčková, členka organizačního týmu, kontaktní osoba (asistentka ÚPSS PdF UP v Olomouci)

 

Mgr. Alice Bačíková, členka organizačního týmu konference (studentka DSP ÚPSS PdF UP v Olomouci)

 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D., člen organizačního týmu konference, garant webových stránek konference (odborný asistent ÚPSS PdF UP v Olomouci)